SPSS ve İleri Derece İstatistik Eğitimi

EĞİTİMİN KAPSAMI

Spss, sosyal bilimler başta olmak üzere eğitim bilimleri, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında, ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından pazar araştırması yapmak amacıyla da sıklıkla kullanılan bir bilgisayar programıdır. Eğitimin temel amacı kişilerin spss programına tam anlamı ile hakim olmalarının yanı sıra, yapacakları her türlü farklı anket, veri çalışmaları, proje veya makalelerde kendi analizlerini yapabilme, raporlayabilme ve yorumlama yetkinlikleri kazandırmaktır. Eğitimin içeriğinde ise; çalışma hipotezlerinin oluşturulması, hipotez testleri, uygun ölçeklerin belirlenip bu ölçeklere uygun anketin oluşturulması, spss programına verilerin girişi, elde edilen hipotezler doğrultusunda verilerin yapısına uygun yöntemin belirlenmesi, spss programı aracılığı ile hipotez testlerinin sınanması ve bu testlerin uygun akademik dil çerçevesinde raporlanması bu eğitimin temel kapsamının yol haritalarını ifade edebilmek gibi konu başlıkları bulunur.

DERS İÇERİĞİ
A. Video Eğitim İçeriği
1. Temel İstatistik Bilgileri Konu Anlatımı
• Genel Olarak Anket Verilerine Bakış
• Evren ve Örneklem Nedir?
• Betimsel İstatistik ve Çıkarımsal İstatistik Ayrımı
• Değişken ve Parametre (Bağımlı – bağımsız, nicel – nitel, kesikli – sürekli)
• Ölçüm Düzeyleri
• Merkezi Eğilim Ölçütleri (Ortalama , Mod, Medyan)
• Merkezi Dağılım Ölçütleri (Standart Sapma, Varyans, Kovaryans)
• Hipotez Testleri

2. SPSS Programı Hakkında Genel Bilgiler
• Programın Arayüzüne Temel Bakış
• Menülerin Tanıtılması
• Veri Editörü ve Değişken Editörü
• SPSS’e Dış Kaynaktan Veri Okutulması

3. SPSS’e Veri Girişi
• Nokta, Virgül Ayrımı ve Klavyeden Veri Girişi
• Değişken Oluşturma ve Değişken Yapılarının Düzenlenmesi
• SPSS’te Çalışma Örneklem Belirlenmesi (Sub-samples)
• Değişken Dönüşümü
• Mevcut Değişkenlerden Yeni Değişken Türetilmesi

4. SPSS’te Verileri Betimleme
• Tanımlayıcı İstatistiklere İlişkin Tabloların Oluşturulması
• Gruplara Göre Tanımlayıcı İstatistikler
• Frekans Tabloları
• Çapraz Tablolar

5. Analiz Öncesi Pre-Testler ve Varsayım Kontrolleri
• Ölçekler için Değişken Oluşturma
• Güvenilirlik Testi (Anketin Güvenilirliğinin Test Edilmesi)
• Parametrik ve Nonparametrik Testler ve Ayrımın Nedeni
• Normallik Testi (Hipotezlerin Kurulması ve SPSS’teUygulanması)

6. Parametrik Testler
• Tek Örneklem t Testi
• Bağımsız Örneklem t Testi
• Eşleştirilmiş Örnekler t Testi
• Tek Yönlü ANOVA

7. Parametrik Olmayan Testleri
• Ki- kare testi
• Mann-Whitney U testi
• Wilcoxon işaretli sıralar toplamı ve işaret testi
• Kruskal Wallis testi

8. İlişki Analizi
• Korelasyon Testleri
• Regresyon Analizi

9. Faktör Analizi

ÖZGÜN YANLARI

  • Eğitim Kurumumuz sayesinde hem video içerik hem de çevrimiçi içeriğe eş zamanlı olarak ulaşma imkanı
  • Eğitmen ile çevrimiçi eğitim ile teorik açığın kapatılmasının sağlanması
  • Elde edilen sonuçların iktisadi, finansal ve istatistiksel yorumlarının elde edilmesi
  • Kişisel verilerinizin de bilgisayar ortamına uygulanması ile bireysel destek imkanı

KİMLER ALABİLİR?

İstatistik, İktisat, İşletme, Ekonometri, İktisat, Finans Bölümünde Olan ya da Çalışmayı Hedefleyen

  1. Lisans Öğrencileri
  2. Yüksek Lisans Öğrencileri
  3. Doktora Öğrencileri
  4. Akademisyenler
  5. Araştırmacılar

EĞİTİMİN ÇIKTILARI

Lisans: Bölümünüzde verilen ilgili derslere ve bitirme tezinizin analizlerini yapabilme yetisi

Yüksek Lisans ve Doktora: Tezinizde yer alan uygulama bölümünü dışarıdan destek almaksızın başarabilme.

Akademisyen: Doçentlik çalışmalarında gerekli olan makale çalışmalarında yer alan yöntem uygulamaları.

Araştırmacılar: İncelemek istediğiniz alana ilişkin nitel sonuçların sayısal analizlerle desteklenmesi.

EĞİTMEN

Dr. Erkan AĞASLAN

Görev Yeri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü

Deneyimler

TÜBİTAK tarafından verilmiş R ve RStudio Eğitimlerinde Eğitmenlikler

DPÜ-SEM Tarafından Açılan Benzer Eğitimlerde Eğitmen

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

error: Content is protected !!